Питання до заліку з дисципліни „Соціологія”

1. Дайте аналіз соціально-культурним і науковим передумовам виникнення соціології як науки.
2. Дайте визначення об'єкту і предмету соціології.
3. Охарактеризуйте критерії та закони соціології.
4. Дайте визначення системі соціологічних знань та її елементів.
5. Охарактеризуйте макросоціологію та мікросоціологію.
6. Охарактеризуйте теоретичну та емпіричну соціологію.
7. Дайте загальну характеристику методів соціології.
8. Охарактеризуйте основні функції соціології як науки.
9. Охарактеризуйте основні етапи розвитку соціологічного знання.
10. Позитивізм О. Конта та його вплив на подальший розвиток соціології.
11. Соціологія марксизму про економічні детермінанти історичного розвитку суспільства.
12. Розкрийте теорію історії суспільства як процесу зміни суспільно-економічних формацій.
13. Охарактеризуйте процес становлення і розвитку соціологічної думки в Україні.
14. Охарактеризуйте особливості розвитку соціології XX ст.
15. Охарактеризуйте розвиток соціологічної теорії і емпіричних досліджень у США. Символічний інтерокціоналізм Ч. Кулі, К. ДЖ. Міда, теорія соціального обліку Дж. Хоманса.
16. Охарактеризуйте соціологічні проблеми в психоаналізі 3. Фрейда.
17. Теорія соціальних змін в структурно-функціональній соціології Г. Парсонса.
18. Дайте характеристику інтегральній соціології П. Сорокіна.
19. Охарактеризуйте теорії технократії, теорії індустріального і постіндустріального суспільства.
20. Охарактеризуйте основні напрямки та розвиток суспільно-політичної думки на Україні у XIX ст. 
21. Охарактеризуйте соціальну проблематику у творчості М. Драгоманова, 
22. Розкрийте процес іституолізації української соціології: М. Грушевський, М. Шаповал, С. Кістяковський. Н. Липинський.
23. Охарактеризуйте особливості розвитку соціологічної думки на Україні на сучасному етапі.
24. Охарактеризуйте головні ознаки суспільства та його структурні елементи.
25. Охарактеризуйте еволюцію уявлень про суспільство як соціальну систему. Поняття суспільства системно-механістичні та системно-органістичні підходи до аналізу суспільства (О. Конт, Г. Спенсер, Е. Дюркгейм, Ф. Тьоніс, В. Парето).
26. Охарактеризуйте глобальні процеси сучасного суспільного розвитку: урбанізація, економічна та політична модернізація, інформаційна революція, взаємодія та взаємовплив культур.
27. Охарактеризуйте модернізаційні , трансформаційні процеси в Україні: напрямки, протиріччя, проблеми ефективності.
28. Дайте характеристику поняття соціальної структури суспільства.
29. Охарактеризуйте основні елементи соціальної структури і соціальної групи, соціальні інститути, соціальні організації, особистість.
30. Охарактеризуйте основні напрями соціокультурних змін в сучасному українському суспільстві.
31. Соціальна стратифікація як центральне поняття при аналізі соціального.
32. Охарактеризуйте види соціальної стратифікації (закрита та відкрита).
33. Дайте визначення соціології мобільності, тип соціальної мобільності сучасного західного суспільства.
34. Охарактеризуйте головні ознаки соціальної групи, типи соціальних груп.
35. Охарактеризуйте види соціальних груп: соціально-класові, соціально-демографічні, соціалістичні, соціально-професійні, соціально-територіальні.
36. Сучасні соціальні проблеми молоді: спосіб життя, праця, побут, суспільно-політичне життя та культура.
37. Соціальні цінності, їх місце та роль у мотивації поведінки молодої людини.
38. Вплив соціологічних відносин та формування активної життєвої позиції.
39. Поняття соціальної взаємодії. Взаємодія як соціальне явище.
40. Поняття соціального інституту. Структура та механізми формування соціальних інститутів.
41. Економіка як соціальний інститут, її функції.
42. Політика як соціальний інститут, її функції.
43. Сім'я як соціальний інститут, її функції.
44. Гендерної соціології; проблеми гендерної соціалізації; гендерні ідеали, стереотипи та тенденції до їх змінювання в сучасному суспільстві.
45. Релігія як соціальний інститут, релігійні процеси в Україні.
46. Етносоціологія, етнічні процеси в Україні.
47. Культура як соціальний інститут, масова культура її вплив .
48. Засоби масової інформації як соціальний інститут: сутність, специфіка, функції, основні тенденції розвитку. 
49. Соціологія освіти: об'єкт, предмет, соціальні функції. 
50. Поняття особистості у соціології. Основні ознаки особистості.
51. Особистість як суб'єкт суспільних відносин, соціальна активність особистості критерії, показники.
52. Предмет , завдання та функції економічної соціології.
53. Основні етапи і процедури соціологічного дослідження: програма як виклад і обґрунтування методологічних, методичних і процедурних основ дослідження.
54. Опитування як метод збору соціологічної інформації, специфіка опитування у соціологічному досліджені.
55. Особливості інтерв'ю у соціологічному досліджені.
56. Анкетування, структура анкети, види запитань
57. Соціальний конфлікт: причини, шляхи попередження, методи розв’язання.
Comments